SERVICE & SOLUTIONS

 
Service

NAV Software

Management of business resources
The organization will help your business
Maximum utilization of resources.

  ———————

ระบบการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กรที่จะเข้าไปช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถ
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรได้อย่างอย่างสูงสุด

Service

NAV Training

Training Navision to be able to use the system efficiently with applications that benefit most.

——————–

อบรมการใช้งาน Navision เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการใช้งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

Service

NAV Solution

The company is ready to answer questions, give advice about problems, help find solutions to problems in order to help your business run smoother and does not owe any problems.
——————–
บริษัทพร้อมที่จะตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณทำงานได้ราบรื่นและไม่เกิดปัญหาติดค้างใดๆ

Service

Customize & Develop

Improve and make more effective your NAV. You can also modify and develop systems to meet the business user.

———————

ปรับปรุงและพัฒนา NAV ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถแก้ไขและพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานตามธุรกิจ


 

SEVICE

Microsoft Dynamics Implementation

     Certified by experienced professionals. The team will be the DC power to drive your ERP system for maximum efficiency. We are together as a Partner and plans to improve business systems with Microsoft Dynamics NAV. And enhance performance with the highest quality of experience of the consulting team through a variety of business systems expertly. 
     In addition to the system with a soft ware and improving business processes. Also changed the management of our customers have leverage the expertise to provide business consulting on investment plans of our customers.

     ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ โดยทีมงาน DC จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการวางระบบ ERP ของคุณให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยเราจะร่วมกันเป็นพันมิตรเพื่อปรับปรุงและวางแผนระบบธุรกิจด้วย Microsoft Dynamics NAV และเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณภาพที่สูงสุดจากประสบการณ์ของทีมงานที่ปรึกษาที่ผ่านการวางระบบธุรกิจที่หลากหลายอย่างเชี่ยวชาญ
     นอกเหนือจากการวางระบบด้วยซอฟ์แวร์และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ยังมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการที่ลูกค้าของเราได้ยกระดับความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจของเราในแผนการลงทุนของลูกค้า

Microsoft Dynamics Support

     Our consulting services are designed to help keep your system running at peak efficiency by DC has a team of knowledgeable and proficient in Microsoft Dynamics NAV and Software from Microsoft as well  to help answer questions and resolve technical problems before they affect the customer’s business.
Provide telephone assistance service anytime.
The plan is flexible for optimal performance of the system.
Focus on prevention, and to find solutions to reduce the amount.
Focus on the core business of its customers.
Add your IT investments.
To ensure that you have a helper to assist with support when you need it most and trust in the expert service of the team, DC, to protect your investment with ERP.

     งานบริการให้คำปรึกษาของเราได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยทีมงาน DC มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในตัว Microsoft Dynamics NAV และ Software ของทาง Microsoft เป็นอย่างดีเพื่อช่วยสนับสนุนในการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาในทางเทคนิคก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า
บริการให้การช่วยเหลือทางโทรศัพท์ตลอดเวลา
แผนมีความยืดหยุ่นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการวางระบบ
มุ่งเน้นป้องกันและหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณ
มุ่งเน้นบนหัวใจหลักธุรกิจของลูกค้า
เพิ่มการลงทุนด้านไอทีของคุณ
     เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีผู้ช่วยเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อคุณต้องการมันมากที่สุดและไว้วางใจในการบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญของทีมงาน DC เพื่อปกป้องการลงทุนของคุณกับระบบ ERP

Service
Service

SOLUTIONS

Microsoft Dynamics NAV

     Navision is software business solutions to help customers to be more efficient and ready to adapt if the company is growing by leaps and bounds by delivering the insight you need to respond quickly in an ever-changing world.
Goes far beyond basic accounting system with improved financial and
        operational.
Elevate and moving forward quickly with functions work beyond the limit.
Enhance business growth through IT investments are low.
Meet the specific requirements of the industry increased by reducing the
        cost of developing the system.
Alternative systems are not linked to each Agency within the needs of the
        organization.
Get the most out of ERP Solution that cater to every business.
ERP Solution through the answer from many countries.
     We also have members of our team have the knowledge to put business with Microsoft Dynamics NAV in depth and experience necessary to succeed in putting a system for your business.      Navision เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันทางธุรกิจที่จะช่วยให้ทีมงานของลูกค้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพร้อมที่จะเกิดการปรับตัวในกรณีที่บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยการส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่คุณจำเป็นต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ไปได้ไกลเกินกว่าระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน ด้วยการปรับปรุงระบบทางด้านการเงิน
         และการดำเนินงาน
ยกระดับธุรกิจและมุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่เกินขีดจำกัด
เพิ่มการเติบโตทางธุรกิจด้วยการลงทุนทางด้าน IT ที่ต่ำ
ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยลดค่าใช้จ่าย
         ในการพัฒนาระบบ
ทดแทนระบบที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันของแต่ละหน่วยงาน ด้วยระบบที่ตอบโจทย์ของ
         ทั้งองค์กร
ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก ERP Solution ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกธุรกิจ
ERP Solution ที่ผ่านการตอบโจทย์จากหลายประเทศ
     อีกทั้งยังมีสมาชิกในทีมของเรามีความรู้ในการวางระบบธุรกิจด้วย Microsoft Dynamics NAV ในเชิงลึกและประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการวางระบบสำหรับธุรกิจของคุณ